Pogoji nagradne igre" class="btn-location pull-right">

Pogoji nagradne igre Avtocenter Špan

Pravila nagradne igre

1. Organizator nagradne igre je Avtocenter Špan (v nadaljevanju organizator).

2. Nagradna igra poteka na spletnem mestu http://nagradnaigra.span.si od 4. 11. 2015 do vključno 12. 12. 2015 do 23:59:59 ure ter z oddajo preko izpolnjenega nagradnega kupona od 15. 10. 2015 do vključno 12. 12. 2015 do 23:59:59 ure.

3. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi uporabniki spletnega omrežja, ki: • so uporabniki aplikacije, • so državljani Republike Slovenije in so starejši od 15 let, • izpolnjujejo tukaj navedene pogoje sodelovanja. V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa. Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in izvajalcih nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

4. Za sodelovanje v nagradnem žrebanju mora sodelujoči vstopiti v spletno aplikacijo in slediti navodilom v spletni aplikaciji.

5. Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo nagradno igro, jo onesposobilo, ji škodovalo ali omogočilo njeno zlorabo. Zaradi takšnega ravnanja so sodelujoči, z njim povezane osebe ali skupine oseb lahko izključeni iz sodelovanja v nagradni igri.

Vsaka oseba lahko aplikacijo uporablja s samo enim profilom.

6. Organizator ne prevzema odgovornosti za: • kakršnekoli posledice, ki bi jih morebitna zloraba nagradne igre in sistema za izvedbo nagradne igre lahko povzročila sodelujočim v nagradni igri in/ali tretji osebi, • nedelovanje storitve zaradi neznanja uporabe storitve, • nedelovanje storitve zaradi izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno, lahko tudi za daljši čas, motile uporabo storitve, • kakršnekoli druge neželene posledice, ki bi jih sodelujoči imel zaradi sodelovanja v nagradni igri, v kolikor taka omejitev ni v nasprotju s prisilnimi predpisi.

7. Žrebanje bo potekalo na sedežu organizatorja. Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

8. Nagrajenci v nagradni igri bodo določeni z računalniškim žrebom.

9. Nagradni sklad vsebuje:

  1. nagrada Skuter Sym JetSportX
  2. nagrada gorsko kolo Esperia Zepellin
  3. nagrada kolo Esperia BMX

10. Organizator bo nagrajence obvestil po elektronski pošti na e-naslov, ki ga bodo vnesli v spletni aplikaciji. Nagrajenec mora v 5 dneh od prejetja obvestila o nagradi na naslov organizatorja pisno sporočiti, da se strinja s prevzemom nagrade in organizatorju sporočiti svoje osebne podatke – ime in priimek, naslov ter posredovati fotokopijo davčne številke. Organizator na podlagi osebnega dokumenta preveri ujemanje osebnih podatkov s tistimi, ki jih je vnesel v aplikacijo. Če se izžrebanec ne odzove ali v 5 dneh ne posreduje zgoraj naštetih podatkov in dokazil, izgubi pravico do prejema nagrade, nagrada pa se v tem primeru ne podeli. Nagrajenec lahko zahtevane podatke posreduje tudi na elektronski naslov andrej.plesko@span.si

11. Število dejansko podeljenih nagrad je lahko manjše zaradi nedosegljivosti nagrajencev in drugih okoliščin, ki preprečujejo dejansko podelitev nagrade.

12. Vrednost nagrad predstavlja dosežen dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108. členom ZDoh-2. Morebitna doplačila dohodnine za nagrade v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca. Organizator bo v imenu izžrebanca plačal dohodnino za glavne tri nagrade. Nagrade v nobenem primeru ni mogoče zamenjati za drugo nagrado ali zahtevati izplačila njene protivrednosti v denarju.

13. Organizator ne krije stroškov komunikacije po internetu in drugih stroškov, ki jih ima sodelujoči v nagradni igri s sodelovanjem v njej.

14. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če bi se s tem izognil zlorabi nagradne igre v škodo sodelujočih.

15. Vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo na elektronski naslov andrej.plesko@span.si.

16. Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo rešuje pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

17. Varovanje podatkov

Sodelovanje udeleženca v tej igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07; v nadaljevanju: ZVOP-1), da organizator igre hrani podatke udeleženca in jih obdeluje ter uporabljata za namene izvajanja te igre in za namene neposrednega trženja (obveščanja o svojem poslovanju, ponudbi, novostih in akcijah). Pridobljene osebne podatke bosta organizator in izvajalec te igre skrbno varovala in uporabljala v skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bosta posredovala tretjim osebam. Dokumentacija v zvezi z nagrajencem (osebni podatki in davčna številka) se bo hranila skladno z ZVOP-1 ter z davčnimi in računovodskimi predpisi.

Udeležencem so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Udeleženec igre lahko kadarkoli pisno zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen neposrednega trženja. Zahteva se pošlje pisno na naslov organizatorja.

Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca prenehali uporabljati za namene neposrednega trženja, v nadaljnjih 5 dneh pa bo udeleženec o tem tudi obveščen. V zvezi z izvedbo zahteve udeleženec ne nosi nobenih stroškov.

Zbrani podatki se uporabljajo za zagotavljanje delovanja aplikacije in za pomoč pri odkrivanju kršitev pravil.

Ostalo dokumentacijo v zvezi z izvedbo nagradne igre hrani organizator.

18. Za tolmačenje posameznih členov tega Pravilnika je pristojen izključno organizator, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti odvetnika. Morebitne napake v delu odbora in pri izvedbi igre bo organizator reševal pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko odbor razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

19. Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje in so v času nagradne igre na vpogled udeležencem na Facebook strani organizatorja _____________________.

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

 

Ljubljana, 4. 11. 2015